Stanovy

S T A N O V Y
občanského sdružení Náruč
(ve znění schváleném valnou hromadou dne 19. března 2007)

 
I.
Charakteristika sdružení
 
 1. Občanské sdružení Náruč (dále jen “sdružení”) sdružuje fyzické osoby a právnické osoby, které mají zájem přispět jeho prostřednictvím k všestrannému uplatnění a společenskému začlenění občanů sociálně a zdravotně znevýhodněných.
   
 2. Sdružení při své činnosti aktivně spolupracuje se všemi subjekty a orgány, tak aby efektivně plnilo své cíle.
   
 3. Sdružení vyvíjí svoji činnost zejména v regionu Dolní Berounka.
II.
Název a sídlo sdružení
 
 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení Náruč.
   
 2. Sídlo sdružení je na adrese Nám.Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice
   
III.
Cíle činnosti sdružení
 1. Sdružení má tyto cíle

  a) poskytovat komplexní služby dětem a mládeži s kombinovaným postižením
  b) podporovat vzdělávání zdravotně znevýhodněných dětí a mládeže v běžných třídách škol
  c) podporovat pracovní uplatnění občanů sociálně a zdravotně znevýhodněných
  d) podporovat všestranné uplatnění občanů sociálně a zdravotně znevýhodněných na principu rovných příležitostí
  e) poskytovat poradenské služby v oblasti zdravotně sociální
  f) podporovat skupiny občanů ohrožené sociální exkluzí
  g) vytvářet podmínky a kapacity pro důstojný život seniorů
  h) spoluvytvářet podmínky pro rozvoj občanské společnosti

   
 2. K naplňování svých základních cílů sdružení zejména:
  a) provozuje zařízení typu denního stacionáře, chráněné dílny a jiná vhodná zařízení a vytváří v nich pracovní příležitosti včetně chráněných pracovních míst;
  b) poskytuje pracovní rehabilitaci, přípravu k práci a podporované zaměstnání;
  c) provádí osvětovou činnost;
  d) poskytuje vlastním jménem a na vlastní účet služby na základě příslušných oprávnění podle zvláštních právních předpisů.
   
IV.
Členství ve sdružení
 
 1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, a právnická osoba.
 2. Členství ve sdružení vzniká dnem, kdy o přijetí člena rozhodla valná hromada sdružení.
 3. Členství ve sdružení zaniká:
  a) vystoupením člena ze sdružení písemným oznámením doručeným představenstvu sdružení;
  b) vyloučením člena ze sdružení rozhodnutím valné hromady sdružení;
  c) smrtí člena sdružení – fyzické osoby nebo jeho prohlášením za mrtvého;
  d) pravomocným rozhodnutím soudu o zbavení nebo omezení způsobilosti člena sdružení k právním úkonům;
  e) zánikem člena sdružení - právnické osoby bez právního nástupce.
 4. Valná hromada může vyloučit člena sdružení v případě, že se dopustil úmyslného trestného činu, že neplní povinnosti člena sdružení, že svým chováním či jednáním ohrožuje dobré jméno sdružení nebo v případě, že další setrvání člena ve sdružení by mohlo sdružení jakkoliv poškodit.
   
V.
Orgány sdružení
 1. Orgány sdružení jsou:
  a) valná hromada;
  b) představenstvo;
  c) revizní komise.
   
VI.
Valná hromada sdružení
 
 1. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada sdružení. Valné hromady je oprávněn se zúčastnit a hlasovat na ní každý člen sdružení. Člen sdružení se účastní valné hromady osobně, nebo prostřednictvím zástupce, kterému za tím účelem udělí písemnou plnou moc.
 2. Do působnosti valné hromady patří veškeré otázky, které si sama vyhradí k rozhodnutí, a dále:
  a) schvalování stanov a ostatních vnitřních předpisů sdružení a jejich změn;
  b) rozhodování o zániku sdružení;
  c) rozhodování o jmenování a odvolání členů představenstva a revizní komise;
  d) schvalování výše členských příspěvků;
  e) rozhodování o dlouhodobé koncepci sdružení;
  f) rozhodování o vyloučení člena sdružení;
  g) schvalování rozpočtu a účetní závěrky sdružení;
  h) schvalování výroční zprávy sdružení;
  ch) rozhodování ve věcech svěřených valné hromadě stanovami nebo zákonem.
 3. Valnou hromadu svolává dle potřeby, nejméně však jednou ročně, představenstvo. Nemůže-li představenstvo valnou hromadu svolat, je oprávněn ji svolat kterýkoliv člen sdružení. Valná hromada se koná zpravidla v sídle sdružení. Pozvánka na valnou hromadu spolu s jejím programem se rozesílá nejméně deset dnů přede dnem konání valné hromady.
 4. Valná hromada se koná a je schopna usnášení, jestliže je přítomna alespoň jedna třetina členů sdružení. V případě, že ani hodinu po stanoveném termínu konání valné hromady uvedeném na pozvánce na valnou hromadu není přítomna ani jedna třetina členů sdružení, valná hromada se koná a je schopna usnášení, jsou-li přítomni alespoň tři členové sdružení.
 5. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů, nestanovíli zákon nebo stanovy jinak. Každý člen sdružení má jeden hlas.
 6. O konání valné hromady vyhotoví představenstvo zápis, který podepisují nejméně dva členové představenstva. Zápis o konání valné hromady se uchovává po celou dobu existence sdružení.
   
VII.
Představenstvo sdružení

 
 1. Statutárním orgánem sdružení je představenstvo sdružení. Představenstvo řídí a koordinuje činnost sdružení, jedná jeho jménem a odpovídá za hospodaření sdružení.
 2. Představenstvo se skládá z předsedy sdružení, místopředsedy sdružení a člena představenstva. Předsedu sdružení a místopředsedu sdružení a člena představenstva jmenuje a odvolává valná hromada.
 3. Za představenstvo jedná navenek jménem sdružení předseda sdružení a místopředseda sdružení, a to každý z nich samostatně a v plném rozsahu.
 4. Předseda sdružení a místopředseda sdružení podepisují jménem sdružení tak, že k názvu sdružení připojí označení své funkce a svůj podpis.
 5. Zasedání představenstva svolává dle potřeby předseda sdružení. Pokud předseda sdružení zasedání nesvolá po dobu delší než tři měsíce, je oprávněn svolat zasedání představenstva kterýkoliv jeho člen. Představenstvo může projednávat věci sdružení a přijímat rozhodnutí rovněž korespondenčně.
 6. K přijetí rozhodnutí představenstva se vyžaduje souhlas alespoň dvou členů představenstva.
 7. Člen představenstva může kdykoliv i bez udání důvodu na svoji funkci rezignovat. Písemnou rezignaci je takový člen představenstva povinen předat představenstvu nebo valné hromadě.
   
VIII.
Revizní komise
 
 1. Kontrolním orgánem sdružení je revizní komise. Revizní komise kontroluje hospodaření sdružení. Revizní komise se vyjadřuje k roční účetní závěrce sdružení a výroční zprávě sdružení. Revizní komise předkládá zprávu o své činnosti valné hromadě.
 2. Revizní komise se skládá z předsedy a dvou členů. Předsedu jmenuje a odvolává valná hromada.
 3. Zasedání revizní komise svolává dle potřeby předseda revizní komise. Pokud předseda revizní komise zasedání nesvolá po dobu delší než tři měsíce, je oprávněn svolat zasedání revizní komise kterýkoliv její člen.
 4. K přijetí rozhodnutí revizní komise se vyžaduje souhlas alespoň dvou členů revizní komise.
 5. Člen revizní komise může kdykoliv i bez udání důvodu na svoji funkci rezignovat. Písemnou rezignaci je takový člen revizní komise povinen předat jinému revizní komisi nebo valné hromadě.
   
IX.
Práva a povinnosti členů sdružení
 
 1. Členové sdružení mají tato základní práva a povinnosti:
  a) povinnost dle svých možností přispívat k naplnění cílů sdružení;
  b) právo volit orgány sdružení a právo být volen do orgánů sdružení;
  c) právo požadovat na orgánech sdružení vysvětlení ve věcech souvisejících se sdružením a jeho činností;
  d) právo být informován o dění ve sdružení;
  e) povinnost dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy sdružení a rozhodnutí orgánů sdružení;
  f) povinnost platit členské příspěvky.
   
X.
Hospodaření sdružení
 
 1. Sdružení hospodaří a vede o svém hospodaření záznamy a účetní evidenci v souladu s příslušnými právními předpisy.
 2. Zdrojem příjmů sdružení jsou členské příspěvky, dary, dotace, výtěžky akcí pořádaných sdružením a příjmy z vlastní činnosti.
 3. Prostředky sdružení musejí být vynakládány obezřetně a maximálně účelně.
 4. Sdružení hospodaří podle rozpočtu schváleného valnou hromadou
   

XI.
Zánik sdružení
 

 1. O zániku sdružení nebo o jeho sloučení s jinou právnickou osobou, umožňuje-li to zákon, rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných.
 2. V rozhodnutí o zániku sdružení rozhodne valná hromada zároveň o tom, jak bude naloženo s majetkem sdružení. Sdružení nemůže zaniknout dříve, než budou jeho majetek a jeho práva a závazky vypořádány.
   
 
MUDr. Vladimíra Hejmová
předsedkyně občanského sdružení Náruč
Náruč, zapsaný spolek

Tréninková pekárna